Nữ thần thế hệ mới
Nữ thần thế hệ mới
Nữ thần thế hệ mới
Nữ thần thế hệ mới
Nữ thần thế hệ mới
Nữ thần thế hệ mới
Nữ thần thế hệ mới
Nữ thần thế hệ mới
Nữ thần thế hệ mới

Hình ảnh: Sơn Bin

Video: Trần Việt Quang

Makeup: Lana Nguyễn