ĐỈNH CAO SỢ VỢ

Một nhóm đàn ông ngồi tán gẫu, có người hỏi:

ĐỈNH CAO SỢ VỢ

- Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất?

Chưa ai dám đáp thì ông cụ lớn tuổi nhất đã nhận ngay:

- Kể sợ thì tôi đây sợ nhất!

Mọi người lấy làm lạ mới hỏi:

- Cụ có vợ đâu mà sợ?

- Tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ.