Bắn chim thế không sợ rơi cả chim cả người à mà bắn?