TRỘM XE Ở NGHĨA ĐỊA

- Tại sao anh lại ăn cắp chiếc xe đó?

Bị cáo vội thanh minh:

- Tôi không hề ăn cắp thưa quý tòa. Tất cả chỉ là một sự hiểu lầm.

- Hiểu lầm gì? - quan tòa nghi hoặc hỏi.

Bị cáo đáp:

- Tại chiếc xe đó đậu gần nghĩa địa nên tôi tưởng chủ nhân của nó đã qua đời.

- !?!