1. Julie Andrews – 84 tuổi

20 “biểu tượng sắc đẹp” thế giới một thời giờ ra sao?
20 “biểu tượng sắc đẹp” thế giới một thời giờ ra sao?

Skip in 6

Highlands Coffee

highlandscoffee.comTìm Hiểu Thêm

Ảnh: BrightSide.

2. Rachel Weisz – 49 tuổi

20 “biểu tượng sắc đẹp” thế giới một thời giờ ra sao?

Ảnh: BrightSide.

3. Jennifer Aniston – 50 tuổi

20 “biểu tượng sắc đẹp” thế giới một thời giờ ra sao?

Ảnh: BrightSide.

4. Betty White – 97 tuổi

20 “biểu tượng sắc đẹp” thế giới một thời giờ ra sao?

Ảnh: BrightSide.

5. Gwen Stefani – 50 tuổi

20 “biểu tượng sắc đẹp” thế giới một thời giờ ra sao?

Ảnh: BrightSide.

6. Sharon Stone – 61 tuổi

20 “biểu tượng sắc đẹp” thế giới một thời giờ ra sao?

Ảnh: BrightSide.

7. Elizabeth Hurley – 54 tuổi

20 “biểu tượng sắc đẹp” thế giới một thời giờ ra sao?

Ảnh: BrightSide.

8. Naomi Watts – 51 tuổi

20 “biểu tượng sắc đẹp” thế giới một thời giờ ra sao?

Ảnh: BrightSide.

9. Jane Fonda – 81 tuổi

20 “biểu tượng sắc đẹp” thế giới một thời giờ ra sao?

Ảnh: BrightSide.

10. Madonna – 61 tuổi

20 “biểu tượng sắc đẹp” thế giới một thời giờ ra sao?

Ảnh: BrightSide.

11. Joan Collins – 86 tuổi

20 “biểu tượng sắc đẹp” thế giới một thời giờ ra sao?

Ảnh: BrightSide.

12. Michelle Pfeiffer – 61 tuổi

20 “biểu tượng sắc đẹp” thế giới một thời giờ ra sao?

Ảnh: BrightSide.

13. Meryl Streep – 70 tuổi

20 “biểu tượng sắc đẹp” thế giới một thời giờ ra sao?

Ảnh: BrightSide.

14. Jessica Lange – 70 tuổi

20 “biểu tượng sắc đẹp” thế giới một thời giờ ra sao?

Ảnh: BrightSide.

15. Halle Berry – 53 tuổi

20 “biểu tượng sắc đẹp” thế giới một thời giờ ra sao?

Ảnh: BrightSide.

16. Goldie Hawn – 73 tuổi

20 “biểu tượng sắc đẹp” thế giới một thời giờ ra sao?

Ảnh: BrightSide.

17. Angela Bassett – 61 tuổi

20 “biểu tượng sắc đẹp” thế giới một thời giờ ra sao?

Ảnh: BrightSide.

18. Julia Roberts – 52 tuổi

20 “biểu tượng sắc đẹp” thế giới một thời giờ ra sao?

Ảnh: BrightSide.

19. Jennifer Lopez – 50 tuổi

20 “biểu tượng sắc đẹp” thế giới một thời giờ ra sao?

Ảnh: BrightSide.

20. Cindy Crawford – 53 tuổi

20 “biểu tượng sắc đẹp” thế giới một thời giờ ra sao?

Ảnh: BrightSide.