SAY RƯỢU PHÂN THÂN

- Anh đi đâu về?

- Anh đến nhà Tý chơi chứ đâu.

Vợ liền gọi điện để kiểm tra.

- Anh Tý hả, chồng tôi có đến chỗ anh không?

- Có, bây giờ vẫn đang ngồi đây…

- !?!