Nữ chủ tịch cần tuyển thư ký việc nhẹ lương cao, lương thoả thuận cơm ba bữa một ngày.:)
Nữ chủ tịch cần tuyển thư ký việc nhẹ lương cao, lương thoả thuận cơm ba bữa một ngày.:)