Phụ nữ đẹp nhất là khi không thuộc về ai ... ?
Phụ nữ đẹp nhất là khi không thuộc về ai ... ?