TUỞNG LÀ MA, HÓA RA BỊ VỢ ĐÁNH

- Tại sao anh chết?

Bộ xương thứ hai đáp:

- Tôi già rồi bị bệnh chết. Thế còn anh thì sao?

- Tui cũng như anh.

Hai bộ xương đang đi thì thấy một bộ xương tả tơi đi ngoài đường, chúng hỏi bộ xương ấy:

- Anh bị gì mà chết thảm thế!

- Chết cái gì mà chết! Tôi mới bị vợ đánh vì đi nhậu về nè!